Podgląd
dostępny

HAŁAS I ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ

Zamów książkę

Autor: MASTA
Wydawnictwo: Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 253
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Ocena: 0,0 Opinie: 0

Data wydania:

01-01-2000

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

WSTĘP

Skomplikowane wynalazki wymagają skomplikowanych metod ochrony
przed skutkami ich działania.

Decyzja wydania publikacji, którą przekazujemy Czytelnikom, nie jest sprawą przypadku. Brak podstawowej literatury omawiającej problemy związane z hałasem i zanieczyszczeniami powietrza w wentylacji pomieszczeń stał się impulsem do napisania niniejszej książki, która może być podręcznikiem i poradnikiem dla wielu czytelników.

W prezentacji materiału staraliśmy się zastosować możliwie najprostszy aparat matematyczny, przedkładając potrzebę prostego wytłumaczenia zjawiska nad zbyt uniwersalne modele matematyczne, gdy nie znajdują one praktycznego zastosowania.

Pierwsza część monografii poświęcona jest zagadnieniom akustycznym w wentylacji. Czytelnik znajdzie w niej informacje o zjawiskach akustycznych oraz o sposobie analizy hałasu i jego uciążliwości. W tej części zaprezentowano również podstawowe modele propagacji dźwięku mające zastosowanie podczas projektowania instalacji wentylacyjnych oraz narzędzia niezbędne do oceny wpływu tych instalacji
na środowisko i sposoby ograniczania generowanego hałasu.

W drugiej części omówiono oddziaływanie wentylacji na czystość powietrza wewnętrznego, prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Ponadto Czytelnik znajdzie tu informacje na temat ogólnie znanych zanieczyszczeń powietrza i ich właściwości.

Zaprezentowano także zanieczyszczenia powietrza mniej znane specjalistom z branży wentylacyjnej takie, jak: zanieczyszczenia promieniotwórcze i zapachowe.

Czy wybór zaprezentowanego w książce materiału jest trafny, a sposób przedstawienia właściwy i zrozumiały, pozostawiamy ocenie Czytelników. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu książki, Czytelnik z łatwością i zrozumieniem będzie mógł korzystać z literatury tematu oraz wykorzystywać tę wiedzę w praktyce.

Autorzy

SPIS TREŚCI

  Wstęp 7
     
  Część 1 HAŁAS W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ  
     
1. Hałas jako zjawisko fizyczne 11
1.1 Rodzaje drgań mechanicznych w ośrodkach materialnych 11
1.2 Zjawiska fizyczne związane z rozchodzeniem się fal 13
1.3 Rodzaje i modele fal 13
1.4 Opis matematyczny zjawiska ruchu falowego 15
1.5 Poziomy natężenia dźwięku i mocy akustycznej 24
1.6 Modele propagacji dźwięku 26
     
2. Postrzeganie hałasu przez człowieka 29
2.1 Skale głośności dźwięku 29
2.2 Subiektywność wrażeń słuchowych 31
2.3 Pomiary głośności 32
2.4 Mierniki 37
2.5 Analiza wyników pomiarów akustycznych 40
     
3. Oddziaływanie hałasu na człowieka i otoczenie 44
3.1 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka 44
3.2 Wymagania i normatywy 46
3.3 Korelacja krzywych granicznych i poziomu natężenia dźwięku 53
     
4. Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni 58
4.1 Hałas w przestrzeni otwartej 58
4.2 Tłumienie naturalne 60
4.3 Rozkład poziomu natężenia dźwięku na powierzchni ziemi 61
4.4 Hałas z wielu źródeł 63
4.5 Wyodrębnienie sygnału z tła akustycznego 65
4.6 Rozkład poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniu 66
4.7 Zmodyfikowane równania poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniu 69
4.8 Natężenie dźwięku w polu swobodnym 76
4.9 Natężenie dźwięku w polu pogłosowym 76
4.10 Średni współczynnik pochłaniania dźwięku.
Chłonność akustyczna pomieszczenia
78
4.11 Czas pogłosu 81
4.12 Właściwości akustyczne pomieszczenia 83
4.13 Przybliżone metody obliczania natężenia dźwięku w pomieszczeniu i ich dokładność 84
4.14 Wnętrza jako rezonatory fal akustycznych 87
4.15 Prowadzenie pomiarów akustycznych w pomieszczeniach 90
     
5. Hałas i jego tłumienie w instalacji 94
5.1 Wentylatory jako źródła drgań 94
5.2 Hałas emitowany przez silniki elektryczne i przekładnie 100
5.3 Hałas powstający w przewodach wentylacyjnych 100
5.4 Hałas powstający w kolanach i odgałęzieniach 101
5.5 Hałas powstający na wewnętrznych przegrodach instalacji 103
5.6 Generacja hałasu w nawiewnikach 104
5.7 Tłumienie hałasu w przewodach wentylacyjnych 105
5.8 Tłumienie dźwięku na łukach i w kolanach 106
5.9 Hałas w rozgałęzieniach i dyfuzorach 107
5.10 Skokowa zmiana przekroju 110
5.11 Tłumienie wywołane przez kratki wentylacyjne 110
5.12 Tłumiki dźwięków 112
5.13 Tłumienie wprowadzane przez inne elementy instalacji 116
5.14 Metody prowadzenia obliczeń 117
5.15 Zalecenia dotyczące sposobu wykonania instalacji 119
5.16 Metody akustyki budowlanej 120
5.17 Wibracje w instalacjach klimatyzacji – wentylacji 124
5.18 Generacja hałasu w instalacjach towarzyszących 128
     
  Literatura do części 1 130
     
     
  Część 2 ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ  
     
6. Zanieczyszczenia powietrza 137
6.1 Zanieczyszczenia pyłowe i biologiczne 137
6.2 Zanieczyszczenia gazowe i przykre zapachy 142
6.3 Zanieczyszczenia promieniotwórcze i jony w powietrzu 145
     
7. Zanieczyszczenia powietrza a wentylacja pomieszczeń 153
7.1 Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z pomieszczeń wentylowanych 153
  Stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu wentylowanym 153
  Ogólna skuteczność wentylacji 154
  Krotność wymian 155
  Czas przebywania powietrza i zanieczyszczeń w pomieszczeniu 155
  Miejscowa skuteczność wentylacji 157
  Obliczanie ilości powietrza niezbędnej do usunięcia zanieczyszczeń 160
  Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w oparciu o subiektywne
kryteria oceny zanieczyszczenia powietrza
173
  Obliczanie ilości powietrza niezbędnej do usuwania zanieczyszczeń
emitowanych przez ludzi
175
  Metody eksperymentalne 177
  Wpływ sposobu rozdziału powietrza na stężenie zanieczyszczeń 177
  Strumienie indukcyjne 180
  Strumienie wyporowe, strumień laminarny 183
  Wentylacja miejscowa, obudowy, okapy, odciągi i wyciągi 191
  Wentylacja naturalna i jej wpływ na jakość powietrza 198
     
7.2 Przenikanie zanieczyszczeń do pomieszczeń wentylowanych 203
  Wpływ zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych przez instalacje
wentylacyjne 203
203
  Inne drogi wprowadzania zanieczyszczeń do wentylowanych pomieszczeń 204 204
7.3 Dynamika usuwania zanieczyszczeń z wentylowanych pomieszczeń 206
7.4 Filtracja powietrza 210
  Fizyczne podstawy filtracji 210
  Podstawowe parametry filtrów powietrza 214
  Klasyfikacja filtrów powietrza i ich zastosowanie 216
  Pochłaniacze i filtropochłaniacze 224
  Eksploatacja filtrów powietrza 227
7.5 7.5 Wpływ stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych
na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach
229
     
8. Ocena czystości powietrza 232
  Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza 232
  Ocena czystości pyłowej powietrza 236
  Ocena stopnia skażenia promieniotwórczego powietrza 241
  Ocena zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi i zapachowymi 245
     
  Literatura do części 2 251
     
     
     


 

 .

Brak załączników