Już jest! Aplikacja mobilna GREE – STREFA INSTALATORA! VRF - VIVAX 2020

Przetarg

Zakup i montaż sztucznego lodowiska w Kępicach

28-11-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.
Obłęże 48,77-230 Kępice
tel. +48660543775
e-mail: kbrzezinska@kepice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 629454-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.: Zakup i montaż sztucznego lodowiska w Kępicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 381570966, ul. Obłęże  48 , 77-230  Kępice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48660543775, e-mail kbrzezinska@kepice.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kepice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kepice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż sztucznego lodowiska w Kępicach
Numer referencyjny: ZP.271.02.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż kompletnego, demontowanego, sezonowego (mobilnego) nowego lodowiska sztucznie mrożonego wraz z maszyną do pielęgnacji lodu (rolby) i składa się z następujących etapów:1) ETAP I obejmuje: - dostawa i jednokrotny montaż nowego sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego o wymiarach 15m x 20m, - dostawa i montaż band rekreacyjnych przymarzalnych o wysokości od 1,10 m do 1,20 m otaczających tafle lodowiska, z bramką wejściową oraz bramą do wjazdu maszyny do pielęgnacji tafli lodu „rolby” nie wymagających kotwienia do gruntu, - dostawa i montaż systemu ziębniczego tafli lodowiska, - dostawa czynnika chłodzącego i glikolu, - montaż wszystkich podzespołów (własnych Wykonawców), - budowa tafli lodu grubości co najmniej 6 cm, - uruchomienie lodowiska, - dostawa manualnej elektrycznej ostrzałki do łyżew, - dostawa suszarki do łyżew na min. 15 par oraz regału na łyżwy, - dostawa 90 par łyżew w tym 3 pary łyżew dwupłozowych, - dostawa 15 par kasków ochronnych - dostawa bramki do unihokeja – 2 szt. - dostawa mat gumowych grubości min. 6mm do chodzenia na łyżwach o szerokości od 1m do 1,2 m, powierzchnia całkowita mat gumowych 100m2 - usługi w zakresie szkolenia w siedzibie Zamawiającego osób wskazanych przez Zamawiającego obsługujących lodowisko, maszyny do pielęgnacji lodu i pozostałego sprzętu i urządzeń zakupionego przez Zamawiającego od Wykonawcy, - usługi w zakresie doradztwa technicznego, - jednokrotny demontaż sezonowego (mobilnego) lodowiska mrożonego 2) ETAP II obejmuje: - dostawa, posadowienie i montaż nowego agregatu chłodniczego o wydajności dostosowanej do wymiarów lodowiska, - dostawa maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska: „rolba”, - dostawa chodzików do nauki jazdy na łyżwach – 3 szt. 3.2. Informacje ogólne: - Nowe, sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone będzie miało wymiary 15 m x 20 m i zostanie zamontowane na terenie wskazanym przez Zamawiającego. - Warunki pracy lodowiska: temperatura otoczenia do +10 0C, prędkość wiatru do 1 m/s promieniowanie słoneczne rozproszone, lodowisko niezadaszone. - Wykonawca zobowiązany jest podłączyć wszystkie urządzenia (np. agregat, itd.) do szafki pomiarowo- energetycznej przygotowanej przez Zamawiającego w odległości do 10m od lodowiska. 3.3. Koszty energii elektrycznej związane budową tafli i eksploatacją lodowiska pokryje Zamawiający. Zamawiający pokryje również koszty wody potrzebnej do wytworzenia tafli lodowiska. 3.4. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancję na wszystkie elementy lodowiska łącznie z wyposażeniem dodatkowym oraz na maszynę do pielęgnacji i konserwacji lodu na okres 5 lat. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. Wszystkie niezbędne materiały Wykonawca zapewnia na swój koszt. 3.5. Minimalne wymagania technologiczne:1) System orurowania zbudowany z segmentów rur PEHD ułożonych na wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji parochronnej z folii oraz izolacji termicznej wykonanej z płyt styropianowej o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Twardość płyt styropianowych wg zaleceń producenta systemu. W rurach powinien krążyć czynnik mrożący wodę na tafli lodowiska – glikol. Wężownica ziębnicza lodowiska powinna być z rur polietylenowych o średnicy nie mniejszej niż 16 mm w rozstawie osiowym co nie mniej niż 60 mm w kształcie U – rurki mocowane za pomocą listew o rozstawie nie mniejszym niż 0,5 m. Kolektory w systemie ziębniczym mają pracować w układzie Tichelmana w celu wyrównania ciśnień i temperatur płynu ziębniczego na całej tafli lodowiska. Zastosowany system musi być energooszczędny, przyjazny środowisku zarówno w odniesieniu do zastosowanych czynników chłodniczych jak i emisji hałasu. Dla zapewnienia energooszczędności Zamawiający wymaga, aby układ technologiczny składał się z wysokowydajnej jednostki chłodniczej. Zastosowane urządzenia muszą być w całości zgodne z wymogami CE, co oznacza że zarówno proces produkcji jak również wszystkie komponenty z nim związane są zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami z Unii Europejskiej. Ponadto urządzenie musi spełniać wymogi Dozoru Technicznego i wszystkie jego elementy ciśnieniowe posiadać stosowne potwierdzenie w dokumentacji. Dla spełnienia wymogów energooszczędności a także zabezpieczenia spraw związanych z ochroną środowiska wymagane jest, aby cykl chłodniczy urządzenia był oparty na układzie pośrednim z odprowadzeniem bezpośrednim. Po zakończeniu montażu Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia dokonać próby szczelności instalacji chłodniczej.2) Agregat chłodniczy powinien być kompaktowy, chłodzony powietrzem w obudowie o wydajności dostosowanej do powierzchni lodowiska, mocy chłodniczej powyżej 80KW, wyposażony w automatykę sterującą, pozwalającą na całkowicie bezobsługową pracę przy warunkach pracy: temperatura otoczenia do +100C, prędkości wiatru do 1m/s, ciecz schładzana glikolem etylowym 35% dopuszczonym do stosowania i posiadającym wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie, temperatura -80C/-110C. Dla podanych warunków pracy i pełnej mocy chłodniczej wymagany jest, aby współczynnik efektywności energetycznej EER urządzenia był na poziomie min. 3.• agregat dedykowany typowo do lodowisk (nie klimatyzacyjny), pracujący bezawaryjnie w temperaturach zimowych poniżej -10°C, posiadający odpowiednie zabezpieczenia termiczne wymienników oraz rurociągów w urządzeniu;• agregat musi posiadać specjalne podstawy tłumiące przenoszenie drgań;• wydajność chłodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska;• moc ziębnicza agregatu dokładnie 80kW celem poprawnego mrożenia tafli lodowiska, dla warunków pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnętrznego +10°C i temperaturze glikolu -8°C /-11°C;• agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika chłodzącego R290A dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie;• Wykonawca zapewnia na swój koszt, czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia w przypadku ubytków naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy;• agregat musi posiadać min. dwa obiegi chłodnicze pracujące łącznie na dwóch sprężarkach, po jednej sprężarce na jeden obieg chłodniczy. Każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia;• agregat musi posiadać dwie sprężarki, które zapewniają minimum dwa stopnie regulacji wydajności: 50%, 100%;• poziom ciśnienia akustycznego mierzonego z 10m nie może być wyższy niż 59 dB;• panel elektryczny musi być odporny na wpływy • obudowa agregatu: wysokoodporna na działanie warunków atmosferycznych; • przepływ powietrza przez skraplacz musi być niezależny na każdym obiegu chłodniczym, (oddzielenie przepływu powietrza przez skraplacze);• parownik płaszczowo - rurowy;• wskaźniki ciśnienia czynnika chłodniczego;• presostat zabezpieczający każdą sprężarkę po stronie wysokiego ciśnienia;• wbudowany moduł pompowy, który powinien zawierać: odcięcie wejścia i wyjścia, filtr, naczynie wzbiorcze min. 25dm3, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometry przed i za parownikiem, zawór regulacji przepływu cieczy przez parownik, czujnik przepływu;• kompletna szafa zasilająco - sterująca, która powinna dodatkowo zawierać: na elewacji szafy lampkę sygnalizacji zasilania oraz lampkę sygnalizacji alarmu ogólnego, rozłącznik główny, czujnik zaniku i kolejności faz oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo - prądowe, zabezpieczenie sterowania każdej sprężarki oraz grzałki oleju, termostat zabezpieczający start sprężarek przed zbyt niską temperatura oleju, wentylatory skraplacza sterowane płynnie • agregat powinien posiadać dedykowane oprogramowanie sterujące w taki sposób, aby służyło ono do ciągłego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia;• agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, ciśnienie czynnika chłodniczego, dane diagnostyczne, harmonogram włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu, monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia, sterownik pozwala na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządza pracą pomp. Sterowanie zdalne powinno modyfikować wartości zadanych temperatur glikolu, monitorować zadane temperatury glikolu, monitorować działanie agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymanie urządzenia, sterownik powinien umożliwić określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzać pracą pompy; • po stronie Wykonawcy jest podłączenie elektryczne;• agregat chłodniczy musi posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych w tym norm i przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.• Dla potwierdzenia spełnienia parametrów technicznych agregatu Wykonawca musi dostarczyć kartę techniczną zastosowanego agregatu.• Wykonawca powinien zapewnić bez kosztowo agregat zastępczy od 20.12.2019 r. do 10.01.2020 r. lub do czasu dostawy agregatu właściwego. 3) Bandy powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Na stelażu aluminiowym z PŁYT PEHD i poliwęglanowych o grubości min.6 mm w kolorze białym z dodatkiem stabilizatora UV. Listwa okopowa z PEHD do wysokości 0,20 m oraz górne pochwyty wykonane z PE o grubości min. 10 mm. Bandy o wysokości od 1 m do 1,1 m, wyposażone w bramkę wejście/wyjście, o szerokości od 0,8 m do 1,1 m oraz bramę wjazdową dla maszyny do pielęgnacji lodowiska „rolby” o szerokości od 2,5 m do 3,4 m. Wymaga się aby bandy były samoprzymarzające do tafli lodowiska, niewymagające stałego kotwienia do podłoża.4) Maszyna do pielęgnacji lodu (rolba) powinna być dostosowana do utrzymania lodowiska o powierzchni 300 m2 o parametrach nie gorszych niż podane poniżej:- silnik – spalinowy, 2 cylindrowy, moc min. 20 kM charakteryzujący się niską emisją spalin;- pojemność zbiornika wody - minimum 300 l;- pojemność zbiornika na śnieg - minimum 0,7 m3; - Wykonawca powinien zapewnić bez kosztowo zastępczą maszynę do pielęgnacji lodu od 20.12.2019 r. do 10.01.2020 r. lub do czasu dostawy maszyny do pielęgnacji lodu właściwej.6)Chodniki gumowe dla łyżwiarzy (maty gumowe) o grubości co najmniej 6 mm i szerokości od 1,0 m do 1,2 m. Powierzchnia chodnika minimum 100m27) Elektryczna ostrzałka do łyżew - manualna ostrzałka do ostrzenia łyżew ze specyficznie ukształtowanym kamieniem do żłobienia rowka łyżew przez tarcze szlifierskie. Ostrzałka do łyżew musi posiadać: tarczę szlifierską 150x6 mm, diament (80 mm) D-80, skrzynkę ceramiczną, osełkę ceramiczną, osełkę diamentową. Maszyna w pełni sprawna i posiadająca wymagane prawem dokumenty umożliwiające eksploatację.8) Łyżwy – 90 par łyżew w tym 3 pary łyżew dwupłozowych, w rozmiarach do uzgodnienia z Zamawiającym. - Łyżwy wyłącznie sznurowane zaprojektowane specjalnie do wypożyczalni. - But wykonany z twardego odpornego na uszkodzenia i niskie temperatury materiału - But wewnętrzny wykonany z szybkoschnącego materiału, utrzymujący ciepło - System Outstop - blokada uniemożliwiająca przesuwanie buta wewnętrznego podczas wkładania nogi - Płoza z hartowanej stali nierdzewnej - Oznaczenie numeru z tyłu buta3.6. Serwis lodowiska i urządzeń w pierwszym roku użytkowania. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii i wykonywania czynności serwisowych niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą dokonywane zgodnie z wyborem Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem. Wykonawca w okresie użytkowania zobowiązany będzie także świadczyć na rzecz Zamawiającego doradztwo techniczne i inne w zakresie funkcjonowania lodowiska. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać nr telefonu oraz adres e-mail przez które Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcę.3.7. Jednokrotny demontaż lodowiska po zakończonym okresie jego funkcjonowania. 3.8. W zakresie jednokrotnego montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 Wykonawca zobowiązuje się do:- zapewnienie specjalistycznego kierownictwa i montażu dla dostarczonych przez Wykonawcę maszyn i urządzeń oraz pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do pracy realizowanej przez Podwykonawców.- prowadzenie montażu zgodnie z zasadami i przepisami BHP i p.poż. oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia prac montażowych.- zapewnienie w miejscu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, utrzymania czystości i należytego porządku, usuwania zanieczyszczeń z miejsca montażu związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na koszt Wykonawcy.- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikającego z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizacje przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje.- należytego zabezpieczenia miejsca montażu przed dostaniem osób niepożądanych oraz zapewnienie ochrony i dozoru mienia, urządzeń i materiałów znajdujących się na tym terenie- uporządkowanie terenu do zakończeniu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego i przekazanie Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację i czerpanie pożytków.3.9. W zakresie jednokrotnego demontażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zapisów specyfikacji oraz umownych, jak w przypadku montażu przedmiotowego urządzenia.3.10. Wykonawca w razie powstania odpadów powstałych podczas prowadzenia prac zagospodaruje odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).3.11. Wymienione w komplecie dokumentów nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy traktować ich jako zobowiązujące, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcę, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które wskazują zastosowane nazwy. 3.12. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów oraz urządzeń równoważnych tj. wszelkich innych rynkowych odpowiedników o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę, który na wezwanie Zamawiającego musi przedłożyć dokumenty potwierdzające ich równoważność. Wykonawca proponując rozwiązania równoważne zobowiązany będzie podać typy proponowanych rozwiązań równoważnych oraz załączy ich karty techniczne. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzgodnienia wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.3.13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.3.14. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:a) montaż/demontaż sztucznego (mobilnego) lodowiska,b) szkolenie w zakresie obsługi i użytkowana sztucznego (mobilnego) lodowiska.3.15. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 ze zm.) 3.16. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający ma prawo dokonać czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3.17. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu termi nie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.18. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy), Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14 czynności. 3.19. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45331231-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42513100-6
37481000-3
37411200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-20
2020-01-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę polegającą na montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2 z orurowaniem aluminiowym
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.14 ppkt 2 lit. a SIWZ: 1) w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 2) dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a których nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.14 ppkt 2 lit. a SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej ni 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt 6.1 ppkt 2 SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy w związku z art., 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, 4) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ- w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego. 2. Każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 10.3. Wykonawca może wnieść wadium w:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 2018, poz. 110 z poź. zm.). 10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BANK BNP PARIBAS na konto Nr 83 1750 0012 0000 0000 4003 9821 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy ZP.271.02.2019”. Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.10.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniądz określonych w pkt 10.3 ppkt 2 - 5 należy złożyć oryginał dokumentu wadium w siedzibie Zamawiającego Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice (w godz. 8.00 – 14.00), lub dołączyć oryginał dokumentu wadium do oferty, w osobnej koszulce - nie łączyć go na trwale z ofertą. 10.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.11.10.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.10.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o którym mowa wart. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.10.13. W przypadku wniesienia odwołania po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
rok produkcji rolby40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu: 1) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności 2) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności rezygnacją z realizacji projektu przez właścicieli nieruchomości i koniecznością zastąpienia ich innymi osobami -jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia. 3. Zmiana sposobu spełnienia \świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji lodowiska 2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład części składowych lodowiska. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; 5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 8) zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową wskazującą następnie na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Strony dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT. 9) Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 7. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu,pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy. 9. Strony umowy mają prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania o zamówienie publiczne, spowodowanych: 1) przyczynami zależnymi od Zamawiającego 2) działaniem siły wyższej 10. Przedłużenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie dokonane na podstawie umotywowanego wniosku strony. Wniosek Wykonawcy będzie wymagał, dla swojej skuteczności, akceptacji Zamawiającego. Zmiana zostanie dokonana w formie pisemnej, aneksem do niniejszej umowy. 11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH