G-Tech Gree Systemy klimatyzacji VRF - VIVAX 2020

Przetarg

Zakup i dostawa urządzeń (sprzętu) AGD i RTV do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: ”Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”.

20-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2,42-400 Zawiercie
tel. 32 49 41 267
fax. 32 67 22 684
e-mail: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
http:// www.zawiercie.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 636775-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

Gmina Zawiercie: Zakup i dostawa urządzeń (sprzętu) AGD i RTV do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: ”Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”, w ramach projektu pn.: Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione.”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zawiercie, krajowy numer identyfikacyjny 51596800000000, ul. ul. Leśna  2 , 42-400  Zawiercie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 49 41 267, e-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu, faks 32 67 22 684.
Adres strony internetowej (URL): www.zawiercie.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zawiercie.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
nie dotyczy

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nalezy składać osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie ( Punkt Informacyjny, parter UM)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa urządzeń (sprzętu) AGD i RTV do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: ”Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”.
Numer referencyjny: WIZP.271.89.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa urządzeń (sprzętu) AGD i RTV do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania pn.: ”Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”. a) Chłodziarka podblatowa - 12 szt. Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- pojemność netto min. 130 l, - klasa energetyczna min. A+, - wyposażona w system rozmrażania automatyczny,- kolor biały,wymiary (+/-10%):wysokość 84 cm, szerokość 56 cm,głębokość 60 cm,- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru,- czas reakcji serwisu max. 15 dni.Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.b) Płyta elektryczna 4 palnikowa do zabudowy – 2 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:wymiary (+/-10%):Wysokość 5 cm,Szerokość 55 cm,Głębokość 50 cm,- kolor płyty grzewczej czarny,- moc całkowita od 6,0 do 7,5 kW- liczba pól grzejnych/palników 4 szt.,- lokalizacja panelu sterowania z przodu,- sygnalizator działania płyty – 4 szt.,- wyłącznik główny,- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru,- czas reakcji serwisu max. 15 dni.Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.c) Lodówko zamrażalka wolnostojąca – 2 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- kolor srebrny,- ilość agregatów min.1,- ilość termostatów min. 1,- sterowanie – elektronicznie,- mechanizm kontrolujący poziom wilgotności w lodówce,- pojemność min. 245 l,Wymiary ( +/-10%):Wysokość 185 cm,Głębokość 65 cm,Szerokość 60 cm,- ilość szuflad w zamrażarce 3,- liczba półek min. 4,- klasa energetyczna min. A++,- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru,- czas reakcji serwisowej max. 15 dni.Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.d) Kuchenka mikrofalowa – 1 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- wolnostojąca- pojemność min. 23 l- kolor srebrny- wyposażona w sygnał dźwiękowy zakończenia pracy- sterowanie elektroniczne i wyposażona w czytelny wyświetlacz,- min. 5 poziomów mocy - funkcja grill - Gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru- czas reakcji serwisowej max. 15 dni Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.e) Piekarnik elektryczny - 2 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka: - pojemność min. 66l,- klasa energetyczna min. A,- wentylator,- wyświetlacz LED z funkcją opóźnionego startu,- drabinki wykonane ze stali nierdzewnej, Piekarnik wyposażony w następujące funkcje pieczenia:- termoobieg,- opiekacz,wymiary (+/-10%):wysokość 60 cm,szerokość 60 cm,głębokość 55 cm,kolor czarny,liczba blach min. 2,- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru,- czas reakcji serwisowej max. 15 dni.Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.f) Płyta elektryczna 2 palnikowa do zabudowy – 12 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- płyta ceramiczna na czarnym szkle,- sterowana pokrętłami,- wyposażona w dwa pola grzejne o zróżnicowanej mocy,- szerokość 30 cm (+/-10%)- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru- czas reakcji serwisowej max. 15 dni Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.g) Pochłaniacz do pary typu kominowego - 2 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- wydajność min. 700 m3/h – max 850 m3/h- poziom hałasu do 65 dB - wyposażona w min. dwuwarstwowy filtr aluminiowy, nadający się do mycia w zmywarcewymiary(+/-10%):wysokość 100 cmszerokość 60 cmgłębokość 50 cm- kolor – srebrny Klasa energetyczna min. E- praca w trybie wyciąg / pochłaniacz- podświetlanie przycisków- napęd min. jednosilnikowy- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru- czas reakcji serwisowej max. 15 dniCzas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.h) Pralka z suszarką – 3 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- pojemność bębna ( pranie ) min. 8 kg- pojemność bębna ( suszenie ) min 6 kg- kolor biały- wyposażona w wyświetlacz LED- klasa energetyczna min. A - Prędkość wirowania min. 1200 obr/minwymiary (+/-10%):wysokość 85 cmszerokość 60 cmgłębokość 54 cm- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru- czas reakcji serwisowej max. 15 dniCzas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.i) Wyciąg nad kuchenką – okap podszafkowy - 12 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- wydajność maksymalna min. 230 m3/h,- tryb pracy wyciąg, pochłaniacz,- kolor srebrny,wymiary(+/-10%):szerokość 60 cm,głębokość 30 cm,- panel sterujący na przyciski,- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru,- czas reakcji serwisowej max. 15 dni.Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.j) Zmywarka z opcją wyparzania – 2 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- wolnostojąca,- temperatura wyparzania: min. 80 stopni C – max. 90 stopni C,- rodzaj sterowania elektroniczne,- zużycie wody min. 1,5 l max. 3 l,- kolor srebrny,wymiary ( +/-10%),Wysokość 76 cm,Szerokość 53 cm,Głębokość 61 cm,- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru,- czas reakcji serwisowej max. 15 dni.Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.k) Rzutnik z ekranem projekcyjnym – 1 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:Rzutnik:- moc lampy min. 100 W,- technologia wyświetlania: LED,- żywotność lampy w trybie normalnym: min. 5000 h,- wbudowane głośniki,- Złącza: złącze komponentowe i kompozytowe, HDMI, USB.Ekran projekcyjny: przekątna min. 100 cm, ręcznie rozwijany, wyposażony w cichy mechanizm zwijający z napędem sprężynowym, oraz w stelaż, podstawa trójnożna, metalowa, system blokowania. W zestawie elementy montażowe.- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru- czas reakcji serwisowej max. 15 dniCzas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.l) Telewizor – 12 szt.Urządzenia (sprzęt) nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.Charakterystyka:- Przekątna ekranu – min 24 cale - max 28 cale,- rozdzielczość – Full HD- czytnik USB,- WIFI,- ilość złącz HDMI - min. 1,- ilość złącz USB – min. 1,- tuner DVB-C, DVB-T,- rodzaj ekranu – prosty,- kolor obudowy czarny,- podstawa do telewizora,- teletekst,- pilot zdalnego sterowania ,- instrukcja obsługi.- gwarancja producenta min. 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu odbioru- czas reakcji serwisowej max. 15 dniCzas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia przez odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Ponadto tam gdzie w SIWZ został wskazany znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę elementów/typów urządzeń (sprzętu) równoważnych, w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ jako przykład, pod warunkiem, że zaproponowane elementy/typy urządzeń (sprzętu), będą spełniały wymogi minimalne wskazane przez Zamawiającego. W przypadku oferowania elementów/typów urządzeń (sprzętu) równoważnych w stosunku do określonych w SIWZ, Wykonawca musi załączyć do oferty odrębny wykaz proponowanych rozwiązań równoważnych wraz z ich parametrami technicznymi. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności, w szczególności poprzez przedstawienie katalogów producentów oferowanych urządzeń. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:1) Oferowane urządzenia (sprzęt) muszą: być nowe, nieużywane i dostarczone w oryginalnych opakowaniach i sprzedane poprzez legalny kanał dystrybucji na rynek polski lub rynki wielu krajów w tym na rynek polski.2) Urządzenia (sprzęt) muszą być dostarczone do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu.3. Wymagany okres gwarancji producenta: Minimum 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi.4. Wymagania w zakresie serwisu: Maksymalny czas reakcji serwisowej wynosi 15 dni. Czas reakcji serwisu polega na postawieniu diagnozy usterki/awarii z uwzględnieniem dojazdu serwisantów do miejsca instalacji urządzenia oraz dokonanie naprawy w okresie udzielonej gwarancji.5. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.6. Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy.7. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 20014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”, w ramach projektu pn.: Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione.”

II.5) Główny kod CPV: 39710000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39711130-9
39711100-0
39711360-0
39711362-4
39713100-4
32320000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.2. Termin dostawy sprzętu do miejsca dostawy Wykonawca wskaże Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem dostawy. Do terminu określonego w zdaniu pierwszym nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.Uwaga :W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.Ww. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa60,00
Okres udzielonej gwarancji producenta na dostarczony przedmiot zamówienia30,00
Czas reakcji serwisowej10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:a) obniżenia ceny przez Wykonawcę,b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,c) zmiany producenta urządzeń (sprzętu) jeżeli w momencie dostawy nie jest on już produkowany, pod warunkiem że nowe urządzenie spełnia wymagania określone w SIWZ; zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację umowy.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. 3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych.4. W przypadku zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz w przedmiocie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego stosuje się zapisy art. 144 i 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I.1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego Załącznik nr 1do SIWZ. Ofertę należy .złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2. Do oferty należy dołączyć:1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do SIWZ, które należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.2) Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1A do Formularza oferty.3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie– jeśli dotyczy 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);4. Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów):1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.);2) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty;3) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;4) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.II. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO oraz w celu wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, a także podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy a dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) a także każda zainteresowana osoba (z uwagi na publikację dokumentów zw. z procedurą w Biuletynie Informacji Publicznej),5) dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B5 i B10,6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 7) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,8) nie przysługuje Panu/ Pani w związku z art 17 ust.3 lit. b , d) i e) prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, którym mowa w art. 20 RODO9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania, jak również jest warunkiem zawarcia umowy z Gminą Zawiercie a ich niepodanie w zakresie wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości zawarcia przedmiotowej umowy.2. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że:• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp),• w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679 RODO), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez Niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia ujęta została we wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio Jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.III. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji III.3 Zamawiający zaznaczył, iż wymaga złożenia: Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust. 1b ustawy Pzp. Jednakże Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu i nie wymaga złożenia w tym zakresie oświadczenia. Powyższe ( brak podziału na dwa oświadczenia, narzuca formularz ogłoszenia o zamówieniu dostępny na portalu UZP w BZP. IV. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.12.2019r.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH