G-Tech Gree Systemy klimatyzacji Bosch - urządzenia klimatyzacyjne

Przetarg

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń, w obiektach MRPiPS zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych

23-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa
tel. 22 661 14 35,
fax. 226 611 471
e-mail: zamowienia@mrpips.gov.pl ,
http:// https://www.gov.pl/web/rodzina

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 553713-N-2020 z dnia 2020-06-23 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń, w obiektach MRPiPS zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 15725935000000, ul. Nowogrodzka  1/3/5 , 00-513  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 661 14 35, , e-mail zamowienia@mrpips.gov.pl , , faks 226 611 471.
Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/rodzina
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający umożliwia składanie ofert pisemnie albo za pośrednictwem Platformy zakupowej. Ofertę w formie pisemnej należy przekazać na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Recepcja hol główny - parter budynku A. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://mrpips.ezamawiajacy.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej oraz remoncie pomieszczeń, w obiektach MRPiPS zlokalizowanych w Warszawie, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
Numer referencyjny: 15/BA/PN/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, budynek B) oraz w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a) na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 4, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacyjnej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, budynek B), w szczególności:  wykonanie instalacji freonowej, dostarczenie i zamontowanie urządzeń w pokojach biurowych, wykonanie konstrukcji stalowych w celu posadowienia central klimatyzacyjnych na dachu budynku, dostarczenie i zamontowanie central klimatyzacyjnych, wykonie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin;2) roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a), w szczególności: przesunięcie klimatyzatorów, sterowników, głośników systemu DSO, malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli na wykładzinę dywanową, skucie glazury i terakoty, przesunięcie gniazd teletechnicznych i elektrycznych.3) przeglądy i czynności konserwacyjne - w ramach odrębnej umowy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, która obejmuje:1) projekt budowlano-wykonawczy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;3) przedmiar robót dot. wykonania instalacji klimatyzacyjnej, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ;4) przedmiar robót dot. remontu pomieszczeń, stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ;5) Zakres robót dotyczących remontu pomieszczeń, stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ;6) wzory umów stanowiące załączniki 4.1 i 4.2 do SIWZ.3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45331220-4 – instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych;39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne;45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych.45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji, o której mowa w pkt 2. ppk 1-5.4.1 Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymogi funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w tej dokumentacji i w załączniku nr 12 do SIWZ pn. „Parametry równoważności urządzeń”. W przypadku gdy wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wypełnić:1) załącznik nr 2.2 do SIWZ – FC-1B, w którym wyszczególni wszelkie materiały, urządzenia oraz roboty budowlane ujęte we własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2;2) załącznik nr 2.4 do SIWZ – FC-2B, w którym – w kolumnie nr 2 – wskaże z nazwy równoważne urządzenia, a w kolumnie nr 3 – także ilość urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych.4.2 Stosując rozwiązania równoważne, wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą:1) karty katalogowe wszystkich materiałów i urządzeń lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego – na potwierdzenie równoważności;2) własną, kompletną dokumentację projektową, obejmującą w szczególności: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót.

II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39717200-3
45311200-2
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz w zakresie remontu pomieszczeń.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia:1) W okresie do 80 albo do 100 albo do 120 dni licząc od dnia zawarcia umowy wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacyjnej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, budynek B) oraz w zakresie remontu pomieszczeń (ul. Nowogrodzka 1/3/5 i ul. Żurawia 4a) – dokładny termin realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie zostanie określony na podstawie oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;2) w okresie 36 albo 42, albo 48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru wykonania robót, o których mowa w pkt 1, wykonawca świadczyć będzie usługi polegające na konserwacji instalacji, o której mowa w pkt 1, w celu utrzymania jej w stałej sprawności technicznej (dokładny okres zostanie określony w wyniku postępowania, przy czym okres świadczenia usług polegających na konserwacji instalacji klimatyzacyjnej odpowiada okresowi, na jaki wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości brutto co najmniej 300.000,00 zł, polegające na:1) wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej lub2) wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej wraz z jej konserwacją, przy czym wartość wykonanej instalacji klimatyzacyjnej nie mogła być mniejsza niż 70% wartości całego zamówienia.UWAGA!• Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 kontrakt/umowę.• Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku robót budowlanych i sumowania ich wartości w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.• W przypadku kontraktów/umów będących w trakcie wykonywania (dopuszczalne wyłącznie w przypadku warunku opisanego w pkt 7.1.3.3 ppkt 2), Zamawiający uzna je za spełniające opisane wyżej wymogi jeżeli:- roboty budowlane będące przedmiotem umowy/kontraktu, polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej, zostały całkowicie ukończone i dokonano ich odbioru;- w ramach trwającej umowy/kontraktu realizowane są już tylko i wyłącznie czynności konserwacyjne;• wymagana wartość dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej roboty budowlanej do upływu terminu składania ofert) – tą też wartość wykonanej roboty budowlanej wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie robót budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych spełniających wymogi określone w pkt 7.1.3.3 SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy sporządzić:1. w jednym egzemplarzu, w języku polskim;1.2. na druku FO lub według wzoru tego druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez odpowiednie jego wypełnienie;1.3. na drukach FC lub według wzorów tych druków stanowiących odpowiednio: załącznik nr 2.1 (FC-1A) i 2.3 (FC-2A) albo 2.2 (FC-1B) i 2.4 (FC-2B) do SIWZ, poprzez odpowiednie ich wypełnienie;1.4. składając wraz z ofertą:1) aktualne na dzień składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ;2) własną dokumentację projektową, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy;3) karty katalogowe lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy.UWAGA!Wraz z ofertą wykonawca obowiązany jest sporządzić i złożyć dwa formularze cenowe:1) w przypadku wykonywania robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz w zakresie remontu pomieszczeń wg dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.2 SIWZ, oraz dostarczenia urządzeń wyszczególnionych w tej dokumentacji, wykonawca sporządzi i złoży: a) FC-1A stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ orazb) FC-2A stanowiący załącznik nr 2.3. do SIWZ;2) w przypadku wykonywania robót budowalnych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej oraz w zakresie remontu pomieszczeń wg własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2 SIWZ, oraz dostarczenia urządzeń równoważnych, o czym mowa w pkt 3.4 SIWZ, wykonawca sporządzi i złoży:a) FC-1B stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz b) FC-2B stanowiący załącznik nr 2.4 do SIWZ.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, co inni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.4. W przypadku:1) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wspólników spółki cywilnej – każdy podmiot występujący wspólnie lub każdy wspólnik spółki cywilnej winien złożyć odrębnie dokumenty, o których mowa w: pkt 8.1 pkt 2 SIWZ oraz pkt 8.2.2 SIWZ;2) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa odrębnie oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.4 SIWZ;3) gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.2 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty z VAT60,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia25,00
Okres gwarancji jakości15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć wyłącznie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych innych niż wskazanych w dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w tej dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;2. Strony oświadczają, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia objętego umową byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą, czego Strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 3571 Kodeksu cywilnego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego.2. Termin otwarcia ofert: w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 11:00.3. W dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego, odbędzie się zebranie wykonawców w celu zapoznania ich z obiektem, w którym będą wykonywane roboty budowlane.4. Zamawiający żąda od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH