Alior Bank

Przetarg

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5

16-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Krajowa Informacja Skarbowa
T. Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 472 79 00,
fax. 33 472 79 04
e-mail: przetargi.kis@mf.gov.pl,
http:// www.kis.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 593798-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Krajowa Informacja Skarbowa : Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Informacja Skarbowa , krajowy numer identyfikacyjny 366063511, ul. T. Sixta  17 , 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 472 79 00, , e-mail przetargi.kis@mf.gov.pl, , faks 33 472 79 04.
Adres strony internetowej (URL): www.kis.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kis.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Krajowa Informacja Skarbowa w Bielsku-Białej, ul. Teodora Sixta 17, 4 piętro, pokój 414.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5
Numer referencyjny: 0110-KLL2.260.20.2020; ZKP-7/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w tym rozładunek wraz z wniesieniem i montaż klimatyzatorów oraz wykonanie niezbędnych instalacji w budynku Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5.

II.5) Główny kod CPV: 39717200-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39717000-1
45331220-4
45331200-8
45331220-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa w ofercie oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia – na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa w ofercie oświadczenie potwierdzające, że posiada środki finansowe lub ma zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić wykaz dotyczący wykonania co najmniej jednej pracy montażowej klimatyzatorów o wartości nie mniejszej niż: – 200 000,00 zł (słowne: dwieście tysięcy złotych) wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których prace te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace montażowe zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace montażowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ wraz z referencjami lub innymi dokumentami, potwierdzającymi prawidłowe wykonanie prac montażowych w zakresie montażu klimatyzacji.Przez jedną pracę montażową klimatyzacji Zamawiający rozumie jeden kontrakt/jedną umowę. Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dotyczącego niniejszego postępowania podając datę i kurs waluty. Przeliczenia samodzielnie dokonuje Wykonawca. W sytuacji gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w dniu, w którym nie są publikowane kursy walut obcych przez NBP, Wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych NBP z najbliższego dnia, następującego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym NBP opublikuje średnie kursy walut obcych.Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- że zgodnie z art. 22a ustawy Pzp podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace montażowe lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający zażąda:- odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, chyba, że Wykonawca wskaże w pkt XIV Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, adres strony internetowej umożliwiającej Zamawiającemu pozyskanie tych informacji (dostęp do bazy danych musi być ogólnodostępny i bezpłatny – art. 26 ust. 6 ustawy Pzp),- oryginał oświadczenia o przynależności bądź też braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w przypadku, jeżeli nie został złożony w oryginale w terminie, o którym mowa w pkt 10 SIWZ,- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11.1.2. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11.7.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,- w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający zwraca się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż – 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z zapisami pkt 15 SIWZ.Oświadczenia i dokumenty, stanowiące uzupełnienie oferty, przekazane na adres poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Wykonawca może je przekazywać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: kancelaria.kis@mf.gov.pl. Złożenie dokumentów stanowiących uzupełnienie oferty drogą elektroniczną nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia oryginałów/kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem do siedziby Zamawiającego bez zbędnego opóźnienia.Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną), złożone w formie oryginału:- Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ), - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ),- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do SIWZ),- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ)Dokumenty wymienione powyżej są dostępne w wersji edytowalnej na stronie internetowej Zamawiającego www.kis.gov.pl, zakładka „Ogłoszenia – Zamówienia Publiczne – Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR”.W przypadku polegania na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia stanowiące załącznik:- nr 1 i 4 do SIWZ muszą być podpisane przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące wszystkich Wykonawców na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.- nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Muszą być podpisane przez osobę reprezentującą/osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców na podstawie stosownego pełnomocnictwa lub podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa dodatkowo w formie oryginału pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – pełnomocnictwo określające jego zakres. Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.Wykonawca, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie Zamawiającego, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że istniejące pomiędzy podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Dokument, o którym mowa w pkt 10.1. należy złożyć w oryginale.Aby dotrzymać terminu Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie drogą elektroniczną na adres kancelaria.kis@mf.gov.pl. Złożenie ww. dokumentu drogą elektroniczną nie zwalnia Wykonawcy z dostarczenia oryginału do siedziby Zamawiającego bez zbędnego opóźnienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium, które do niniejszego zamówienia wynosi: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).Wadium może być wnoszone w następujących formach:- w pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego: Okręgowy Oddział NBP w Katowicach nr 14 1010 1212 0064 6413 9120 0000Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) Wykonawca winien podać nazwę przetargu zgodnie z zapisami pkt 3.2 SIWZ. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego.- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,- w gwarancjach bankowych,- w gwarancjach ubezpieczeniowych,- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.Wadium musi obejmować minimum okres związania ofertą.Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, parter, pokój nr 1-5. W przypadku składania wadium w formie niepieniężnej w siedzibie Zamawiającego, należy złożyć je w kopercie i opisać tak jak ofertę (wg wzoru w pkt 16 SIWZ) z dopiskiem „WADIUM”.Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony termin związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie terminu związania ofertą, wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b Pzp.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza lub unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i pękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z Kodeksem cywilnym i art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy:- zmiany wartości umowy – w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług,- zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia – z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia – z powodu wykonania dodatkowych prac montażowych wynikłych podczas wykonywania umowy wcześniej nie ujętych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, których niewykonanie będzie skutkowało niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy oraz zmiany oferowanych elementów systemu klimatyzacji na inne o identycznych lub lepszych przy niepodwyższonej cenie ofertowej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-24, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH