Przetarg

Dostawę wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni Biblioteki Głównej.

23-06-2021, 14:43

Dane kontaktowe

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce
e-mail: dzp@tu.kielce.pl
http:// www.tu.kielce.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawę wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni Biblioteki Głównej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Świętokrzyska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-314

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@tu.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia Publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawę wraz z montażem klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni Biblioteki Głównej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49e4bf6c-d41d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00092109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.tu.kielce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tukielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:- Dopuszczalne
przeglądarkiInternetowe :a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet
Explorer 11,b)Google Chrome 31c) Mozilla Firefox 26d) Opera 18- Pozostałe wymagania techniczne:a)
dostęp dosieci Internet;b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;c) włączona
obsługaJavaScript;d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;e) zainstalowany
AcrobatReader;f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6
Update24 lub nowszy.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:Zamawiający wskazuje na
formatprzesyłanej przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej oferty: „pdf”. Jednak
Wykonawcamoże przygotować ofertę w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia
Prezesa RadyMinistrów z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie użycia środków komunikacji
elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i
przechowywania dokumentówelektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320).Dopuszczalny format
kwalifikowalnego podpisuPlatformawspiera rozwiązania dostarczane przez firmy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zamawiającego w
zakresie przetwarzania danych osobowych zawarta jest w pkt. XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZA-381-37/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana (zakup i instalacja) klimatyzatora w pomieszczeniu
serwerowni Biblioteki Głównej oraz utylizacja obecnego urządzenia i jego czynnika chłodzącego

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu:
− dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy
− w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż: 54 000,00 PLN

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o
którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 5do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania
zawarte
w załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga zestawienia ilościowo – wartościowego wraz
ze specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu, oraz certyfikat Eurovent potwierdzający
parametry techniczne zawarte w karcie doborowej urządzenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zestawienia ilościowo – wartościowego wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego
przedmiotu , oraz certyfikat Eurovent potwierdzający parametry techniczne zawarte w karcie
doborowej urządzenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-30

2021-06-23 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy