Systherm Elektronika S.A.

Przetarg

DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

05-08-2021, 10:39

Dane kontaktowe

4 Regionalna Baza Logistyczna
Pretficza 24-28 ,50-984 Wrocław
e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
http:// 4rblog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna

1.3.) Oddział zamawiającego: 29_Obrona narodowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930077876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pretficza 24-28

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-984

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 4rblog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34f0dc8e-f5b8-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020591/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.49 Sprzęt gastronomiczno-chłodniczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelka korespondencja związana z niniejszym postępowaniem winna zawierać w temacie numer sprawy MAT/163/2021/MR.
2. Zamawiający prowadzi postępowanie w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog i określoną nazwą postępowania.
3. Na podstawie art. 61 Ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Dokumenty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych takich jak: . .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, ods, .pdf, jpg, .jpgeg, .txt, zip., 7z (pliki wykonane w pakiecie typu „open office”). Zamawiający nie dopuszcza plików w formie .xml.
5. Zastosowany przez Wykonawcę format danych musi umożliwiać mu użycie posiadanego podpisu elektronicznego.
6. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej - wiadomość publiczna.
8. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy – wiadomość prywatna.
9. Pliki oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie zakupowej widoczne są jako zaszyfrowane do czasu upływu terminu składania ofert.
10. Oznaczenie czasu przekazania danych przez Platformę zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss).
11. Regulaminy, instrukcję korzystania z platformy oraz warunki techniczne dostawca platformy umieścił pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania, akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
13. Zamawiający w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy Zakupowej prosi Wykonawców o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem +4822 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszystkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy Zakupowej od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00.
14. Informacje pozyskane i wymienione drogą inną niż, pisemna nie są wiążące i zobowiązujące Zamawiającego i Wykonawców.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 4 Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4 RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog, tel.: 261 650 451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.
2. Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4 RBLog inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) w następujący sposób:
─ listownie na adres: 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
─ poprzez e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl;
─ telefonicznie: 261 651 017.
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);
2) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jedolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwa następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; z zastrzeżeniem,
że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.
9. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym
do wzięcia w nim udziału. Wynika to z stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu
W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MAT/163/2021/MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711130-9 - Chłodziarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

50% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711210-4 - Rozdrabniacze żywności

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

100% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711130-9 - Chłodziarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

50% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711130-9 - Chłodziarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

100% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

50% wartości zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

50% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

50% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711120-6 - Zamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

30% wartości zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711211-1 - Miksery kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

ok. 34% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711120-6 - Zamrażarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

100%zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711200-1 - Roboty kuchenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

100% zamówienia gwarantowanego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena (P C)
Waga kryterium: 90
Punktacja, obliczana będzie według wzoru 'mniej lepiej':
P C = C min · W
C b
P C – punktacja w kryterium: cena
C min – najniższa cena spośród złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
W – waga kryterium

Wymiar gwarancji (P G)
Waga kryterium: 10
/maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium/
Zamawiający dokonuje punktacji według następującego schematu:
24 miesiące od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy: 0 pkt

36 miesięcy od dnia wydania do eksploatacji wyrobu przechowywanego- stanowiącej gwarancję na okres użytkowania wyrobu, o ile wydanie wyrobu do eksploatacji nastąpi przed upływem okresu gwarancji na przechowywanie określonego na 48 miesięcy 10 pkt

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma maksymalną ilość punktów (P) obliczoną wg powyższego wzoru.
P = PC + PG
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert odbędzie się w zakresie każdej z 11 części oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Katalog lub stronę katalogową lub inny dokument w języku polskim , który winien zawierać informację wskazane w rozdziale 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami §11projektowanych postanowień umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-16

2021-08-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy