Przetarg

KWP z siedzibą w Radomiu-modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania W OBIEKCIE CZYNNYM

11-08-2021, 13:08

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59 ,26-600 Radom
tel. 477013103
fax. 477012002
e-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl
http:// http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
KWP z siedzibą w Radomiu-modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania W OBIEKCIE CZYNNYM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 477013103

1.5.8.) Numer faksu: 477012002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KWP z siedzibą w Radomiu-modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania W OBIEKCIE CZYNNYM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11a9370a-fa72-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002396/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 KWP zs. w Radomiu - modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: agnieszka.syta@ra.policja.gov.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ, zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu:
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
 prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
 prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest – KWP z siedzibą w Radomiu - modernizacja pomieszczeń Centrum Operacyjnego i Stanowiska Kierowania W CZYNNYM OBIEKCIE . Adres którego dotyczy zamówienie: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu, 26-600 Radom ul. 11-go Listopada 37/59 woj. mazowieckie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach w do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres robót uzupełniających:
- roboty związane z montażem wykładzin PCV
- roboty malarskie
- montaż sufitów podwieszanych
- roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - 60 % ( 60 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana )
Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia ( z wyłączeniem systemu okablowania strukturalnego sieci LAN) - 40 % ( 40 pkt - maksymalna liczba punktów, która może być przyznana)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej- w czynnym obiekcie użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót co najmniej co najmniej: 360 000,00 zł brutto
 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - ( wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ ) tj. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty;


- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć - ( wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) tj.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ):

a) osobą które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
- konstrukcyjnej budowlanej,
b) osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności:
-sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,

c) osobą z uprawnieniami do kierowania robotami w w specjalności:
- sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

lub posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 ) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
2 ) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 5. Formularz ofertowy. 6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (składa wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby). 7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum, spółka cywilna ) o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdz. XVII SWZ zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom. 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:

49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 26 /21
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……..
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i faktycznie wykonają roboty budowlane. W takim przypadku wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców stanowi podmiotowy środek dowodowy i przekazuje się go w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w formie papierowej
i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się elektroniczne odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. Poświadczenia cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (tj. mogą dokonać wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ale także jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który umocowany został do prezentowania członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 tj. nie mniej niż: ……..zł, słownie: ……………, jednak maksymalnie do wysokości 20 % tegoż wynagrodzenia, na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi ( wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający ).
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wskazanie przez Wykonawcę we wniosku o udzielenie zaliczki, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo finansowego zakresu robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę a także wniesienie 100% jej zabezpieczenia. Po podpisaniu umowy, a przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki według swego wyboru w jednej z następujących form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ( Dz.U. z 2018r. poz. 2017).
3. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki, o której mowa w ust. 2 nastąpi przez złożenie Zamawiającemu w tym celu dokumentu, który musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku nie terminowego rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki. Ważność tego dokumentu powinna mijać nie wcześniej niż 30 dnia od dnia, w którym przypadnie termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.
4.Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru robót o wartości udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu, o którym mowa w ust. 3.
5. Udzielenie przez Zamawiającego kolejnej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek oraz od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta została w SWZ, zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji w sytuacji, z zastrzeżeniem że termin realizacji może osiągnąć co najwyżej 13 tygodni:
1) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli wydanie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1 ) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. w okresie 84 dni. 2 ) Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu. 3 ) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy w celach informacyjnych wraz z tabelą wartości elementów scalonych. 4 ) Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lun nienależytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w następujących terminach:
1) część zabezpieczenia (70%) gwarantującą zgodnie z umową wykonanie robót - w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
2) pozostała część w ten sposób, że:
17 % zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na roboty budowlane i zainstalowane urządzenia i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad.
13 % zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na system okablowania strukturalnego ( sieci LAN) i protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnie stwierdzonych w tym okresie wad. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełne informacje w powyższym zakresie zawarte zostały w SWZ, zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom. 5 ) Jeśli Zamawiający zdecyduje się na prowadzenie negocjacji po ocenie ofert, Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: których oferty nie zostały odrzucone oraz o punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6 ) Informacje dotyczące polisy OC. Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000, 00zł (słownie : pięćset tysięcy złotych ) i najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie powinno obejmować również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pełne informacje w powyższym zakresie zawarte zostały w SWZ, zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2021-08-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane