Przetarg

Dostawa wyposażenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego do szkolnych pracowni kształcenia w dwóch zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

12-08-2021, 07:26

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 18
Młodych Techników 58,53-645 Wrocław
e-mail: e.wachowska@zs18.wroc.pl
http:// www.zs18.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego
do szkolnych pracowni kształcenia w dwóch zawodach:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół nr 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932820931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młodych Techników 58

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-645

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.wachowska@zs18.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs18.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zespół Szkół Nr 18

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932820931

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Młodych Techników 58

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 53-645

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: e.wachowska@zs18.wroc.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.zs18.wroc.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego
do szkolnych pracowni kształcenia w dwóch zawodach:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b8fd61e-fae8-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00146283

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00028235/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji, w ramach projektu „Zawodowa 18”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji realizowana jest w ramach projektu „Zawodowa 18”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.zs18.wroc.pl/
e.wachowska@zs18.wroc.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty
elektronicznej (e.wachowska@zs18.wroc.pl) – na zasadach określonych poniżej.
2. Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami Panią Elżbietę Wachowską-Karaśkiewicz –
Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 18, e-mail: e.wachowska@zs18.wroc.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w „Regulaminie korzystania z miniPortalu” oraz w „Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu,
przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy, tj.:
„Formularz do złożenia i wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu - w szczegółach
danego postępowania.
9. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym w
rozdz. VIII ust. I pkt 2 swz oraz rozdz. XIII ust. 9 swz, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
11. W postępowaniu korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (inna niż oferta
Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”)
- z zastrzeżenie ust. 13. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być
szyfrowana.
12.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) i/lub numerem postępowania (ZS18.PZ18.11.21), ID
postępowania.
13.Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą
poczty elektronicznej, na adres email: e.wachowska@zs18.wroc.pl (Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami w ten sposób).
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektron. musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp.
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 18 z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Młodych Techników 58, 53-645 Wrocław, e-mail: szkola@zs18.wroc.pl tel. 71 798 68 93
(kontakt możliwy w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku).
2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 18 we Wrocławiu jest Pan Tomasz Grzybowski,
tel. 501-083-482, e-mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl, CORE Consulting sp. z o.o., ul.
Wyłom
16, 61-671 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZS18.PZ18.11.21,
prowadzonym
w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
4. Podane przez Panią/Pana dane mogą być ujawnione: firmom utrzymującym i serwisującym nasze
serwery informatyczne, kancelariom prawnym, firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym
serwisującym urządzenia, podmiotom utrzymującym oprogramowania, z którego korzystamy w
bieżącej działalności. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również osoby lub
podmioty, którym udostępnione zostaną informacje dotyczące postępowania, które jest jawne – z
zastrzeżeniami wynikającymi z art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. –
Prawo zamówień publicznych, dalej jako: ustawa PZP. Udostępnieniu mogą podlegać wszystkie dane
osobowe, z wyjątkiem danych szczególnych kategorii – określonych w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza reguły przetwarzania danych osobowych.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani - na podstawie art. 16 RODO – prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy wniesienie żądania spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia nie będziemy udostępniać tych
danych, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS18.PZ18.11.21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNEGO (zwanego dalej „wyposażeniem”) - w tym: narzędzi, oprzyrządowania i sprzętu oraz materiałów i surowców, do szkolnych pracowni kształcenia w dwóch zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji, tj.:
a) Chłodnica kanałowa freonowa do kanałów Ø 200 – 4 sztuki
b) Chłodnica (nagrzewnica) kanałowa do kanałów Ø 200 wodna/glikolowa – 4 sztuki
c) Elektryczna nagrzewnica kanałowa do kanałów okrągłych Ø 200 – 4 sztuki
d) Przepustnica kanałowa (kryza) Ø 100 regulowana – 4 sztuki
e) Przepustnica kanałowa (kryza) Ø 200 regulowana – 4 sztuki
f) Wentylator kanałowy Ø 100 do rur PCV – 4 sztuki
g) Wentylator kanałowy Ø 200 wraz z podstawą mocującą (do rur Spiro) - 4 sztuki
h) Elektryczny nawilżacz powietrza – 4 sztuki
i) Pompka wodna zanurzeniowa – 4 sztuki
j) Kanałowy nawilżacz powietrza – 4 sztuki
k) Stacja do serwisowania klimatyzacji – 2 sztuki
l) Zbiornik na wodę (płyn chłodzący 10 litrów) – 4 sztuki

2. Szczegółowy opis wyposażenia wraz z jego zestawieniem ilościowym zawiera Załącznik nr 1 do swz („OPZ – Wyposażenie Klimatyzacyjno-Wentylacyjne”).

3. Do wyposażenia muszą być dołączone wszystkie akcesoria i wyposażenie dodatkowe wskazane w Załączniku nr 1 do swz.

4. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, wolne od wad i usterek fizycznych oraz prawnych, a także obciążeń osób trzecich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

42513200-7 - Urządzenia chłodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane w
niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumentach zamówienia (swz).
3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta ważna, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych we wskazanych kryteriach.
5. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
specyfikacji warunków zamówienia oraz w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
6. Punktacja, przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert, liczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamawiający dokona oceny ofert według kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Treść oferty stanowi wypełniony:
1) „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do swz
2) „Arkusz kalkulacyjny” stanowiący załącznik nr 2.1
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest podać w Arkuszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 swz (Arkusz -
kolumna „Propozycja Wykonawcy”) wymagane w nim dane oferowanego sprzętu (brak podania
tych danych skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako nieodpowiadającej treści swz).
2. Wraz z ofertą muszą zostać złożone:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 Pzp - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do
swz - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) pełnomocnictwo* upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik;
3) pełnomocnictwo* dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
*UWAGA:
Pełnomocnictwo do złożenia oferty i pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w
rozdz. VI swz.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o którym mowa w rodz. VIII ust. I pkt 2 swz i rozdz. XIII ust. 9 swz składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie Zamawiającego złożyć oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. I pkt 2
swz.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
1) Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod
rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w następujących
przypadkach:
1) Strony są uprawnione do dokonania zmian umowy o łącznej wartości mniejszej niż progi
unijne oraz niższej niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru umowy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do
zmiany przepisów prawa;
3) zwłoki w realizacji umowy - w zakresie zmian terminów realizacji umowy, o ile zmiana taka
jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji umowy, na
warunkach określonych w § 2 ust. 6 umowy i następne (opisanych poniżej); powyższa zmiana
nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 umowy;
4) w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu lub
oprogramowania Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na
zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania
przewidziane w swz dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub
wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
5) w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione
łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6) w przypadkach zmian uznanych za nieistotne, w szczególności:
a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;
b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy;
c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy;
d) zmiany obowiązujących przepisów prawa;
e) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy.
Warunki określone w § 2 ust. 6 umowy i następne:
1. Termin, ustalony w ust. 1 (projektu umowy - par. 2), może ulec przesunięciu w przypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych,) mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy;
3) opóźnienia dostaw spowodowanego pandemią COVID-19
4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
5) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w
szczególności prawna, techniczna lub ekonomiczna za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których
mowa w ust. 7, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany
umowy, w szczególności przez:
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części,
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw lub usług,
c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia
wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal - Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty został opisany w rozdz. IX i XIII swz oraz w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający, w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert,
zastosuje kryterium oceny ofert: cena brutto.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE (termin dostawy):
Liczba punktów zostanie obliczona w następujący sposób:
Termin dostawy:
1) do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania umowy
(skrócenie terminu dostawy o 2 tygodnie)-30 pkt
2) do 5 tygodni (35 dni) od dnia podpisania umowy (skrócenie
terminu dostawy o 1 tydzień)-15 pkt
3) do 6 tygodni (42 dni) od dnia podpisania umowy (skrócenie terminu
dostawy o 0 tygodni)-0 pkt
UWAGA:W przypadku podania przez Wykonawcę wartości terminu
dostawy zamówienia innego niż terminy powyżej określone przez Zamawiającego oferta będzie
podlegać odrzuceniu. Niewskazanie wartości terminu dostawy zamówienia skutkować będzie
uznaniem, że Wykonawca oferuje termin dostawy zamówienia do 6 tygodni (42 dni) od dnia
podpisania umowy (tj. 0 punktów)
Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w w/w kryterium – 30.

KRYTERIUM JAKOŚCIOWE (termin gwarancji):
Liczba punktów zostanie obliczona w następujący sposób:
1) termin gwarancji: 36 miesięcy -20 pkt
2) termin gwarancji: 24 miesiące -10 pkt
3) termin gwarancji: 12 miesięcy -0 pkt
UWAGA:
W przypadku podania przez Wykonawcę terminu gwarancji innego niż terminy powyżej
określone przez Zamawiającego oferta będzie podlegać odrzuceniu.
Niewskazanie terminu gwarancji skutkować będzie przyjęciem, że Wykonawca oferuje termin
gwarancji dla 12 miesięcy (tj. 0 punktów).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dokumentach zamówienia termin został wskazany w
tygodniach - w Ogłoszeniu o zamówieniu został przeliczony na dni z uwagi na brak możliwości
podania terminu w tygodniach (6 tygodni
- 42 dni, 5 tygodni - 35 dni, 4 tygodnie - 28 dni).
UWAGA:
Postępowanie prowadzi Zespół Szkół Nr 18 (Wrocław, ul. Młodych Techników 58), na podstawie
pełnomocnictwa Nr 20/I/JO/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 01 lutego 2021r.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy