Bosch

Przetarg

Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 w Burzeninie

01-04-2022, 12:05

Dane kontaktowe

Gmina Burzenin
Sieradzka 1,98-260 Burzenin
tel. 438214095
fax. 438214013
e-mail: ugburzenin@ugburzenin.pl
http:// www.ugburzenin.pl/bip

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku gminnego
przy ul. Polnej 19 w Burzeninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Burzenin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Burzenin

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-260

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438214095

1.5.8.) Numer faksu: 438214013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugburzenin@ugburzenin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku gminnego
przy ul. Polnej 19 w Burzeninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87ec5af4-b195-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000604/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 15

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ugburzenin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
www.ugburzenin.pl/bip

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się będzie za
pośrednictwem miniPortalu www.miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej: ugburzenin@ugburzenin.pl (z wyłączeniem możliwości składania ofert).
2. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie
wyników itp. będą zamieszczane na miniPortalu oraz na stronie
internetowej BIP Zamawiającego www.ugburzenin.pl/bip w zakładce zamówienia publiczne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej „wniosek”) za pośrednictwem „Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem sprawy przedmiotowego
postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;
 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19 w Burzeninie”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 ustawy Pzp, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 303362,49 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji budynku gminnego przy ul. Polnej 19 w Burzeninie w ramach inwestycji Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
- docieplenie elewacji budynku dwukondygnacyjnego w wys. 7,10 m, szerokość 12,38 m, długości 25,60 m z dobudową od strony zach. długość 2,80 m,
– roboty rozbiórkowe elementów istniejącego orynnowania oraz istniejących obróbek blacharskich budynku oraz podokienników,
– skucie wykładzin ceramicznych ścian,
– skucie fragmentów uszkodzonych i spękanych tynków zewnętrznych,
– demontaż stolarki okiennej w piwnicy,
– rozbiórkę ścian i podestu istniejącego tarasu wejścia do budynku,
– rozbiórkę fragmentów nawierzchni betonowej oraz opaski z płyt chodnikowych dookoła budynku,
– demontaż istniejących na elewacji zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz szyldów i instalacji elektrycznej,
– roboty ziemne polegające na odkopanie ścian fundamentowych budynku,
– zmycie i oczyszczenie odsłoniętych ścian fundamentowych,
– zamurowania zbędnych otworów okiennych,
– zamontowanie nowych okien piwnicznych z PCV,
– wykonanie izolacji cieplnych ścian fundamentowych płytami styrodurowymi,
– ułożenie izolacji pionowej z folii kubełkowej na warstwie docieplenia,
– wykonanie zasypki izolacji termicznej ścian fundamentowych,
- zmycie i oczyszczenie całej elewacji budynku,
– wykonanie napraw i uzupełnień ubytków tynku na elewacji,
– wykonanie zabezpieczeń stolarki okiennej folią przed rozpoczęciem prac dociepleniowych,
– gruntowanie elewacji emulsją wzmacniającą,
– wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 70 grub. 15 cm,
– nałożenie warstwy kleju oraz siatki na zamontowane ocieplenie z płyt styropianowych,
– montaż podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,
– wykonanie warstwy tynku silikatowego na zagruntowanej powierzchni docieplenia,
– wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
– zamontowanie nowego orynnowania budynku oraz rur spustowych z PCV,
- wykonanie opasek wokół budynków z płyt chodnikowych wraz z obrzeżem,
– montaż daszków poliwęglanowych,
– montaż i pomiary instalacji odgromowej,
– montaż instalacji klimatyzacyjnej i klimatyzatorów,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262522-6 - Roboty murarskie

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu , określone przez Zamawiającego w pkt. 2.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były roboty budowlane polegające na dociepleniach elewacji budynków o wartości powyżej 50 000,00 zł (brutto) łącznie.
2) Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami i posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich lub spełniają go łącznie.
4. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie, lub w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje lub spełniają go łącznie.
5. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP)dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik Nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik Nr 6 do SWZ).
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi (kierownika budowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) jeżeli ma to miejsce – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik Nr 4 do SWZ,
3) (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 6,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Części XII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy, lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności wynikających z:
a) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy,
b) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, od których uzależnione będzie wykonanie zamówienia podstawowego - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej umowy. Protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zapłata za roboty dodatkowe nastąpi wg cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie przetargowej (kosztorysie ofertowym). Dla robót nieujętych w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe zostaną ustalone na podstawie katalogów do ustalenia nakładów rzeczowych (KNR) i cenników z kwartału poprzedzającego termin wykonywania robót dodatkowych. W przypadku prac nietypowych ceny zostaną przyjęte wg indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, zatwierdzonej przez Zamawiającego,
c) warunków pogodowych odbiegających o min. 20% od średnich tych warunków wg. danych INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, co zostanie potwierdzone pisemnie - termin wykonania zamówienia lub poszczególnych etapów może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania niniejszej umowy,
d) działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany ceny brutto umowy w przypadku urzędowych zmian stawek podatku VAT (na wniosek stron i przy ich wzajemnej akceptacji).
3. Zmiany terminów określonych w pkt 1 lit. b - e mogą nastąpić za zgodą Zamawiającego w formie pisemnych aneksów do umowy.
4. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni