Bosch

Przetarg

Zakup, montaż wraz z uruchomieniem agregatu wody lodowej celem zapewnienia wymaganych warunków pracy w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz Sali cięć cesarskich w Oddziale Neonatologicznym

12-04-2022, 08:14

Dane kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
Aleja Wolności 29,42-300 Myszków
e-mail: przetargi@zozmyszkow.pl
http:// bip.zozmyszkow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, montaż wraz z uruchomieniem agregatu wody lodowej celem zapewnienia wymaganych warunków pracy w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz Sali cięć cesarskich w Oddziale Neonatologicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wolności 29

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zozmyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zozmyszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, montaż wraz z uruchomieniem agregatu wody lodowej celem zapewnienia wymaganych warunków pracy w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz Sali cięć cesarskich w Oddziale Neonatologicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7920f08-b96b-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00118232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079907/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.15 ZAKUP – AGREGAT WODY LODOWEJ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem platformy zakupowej: https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl zwaną dalej: „platformą”.
Funkcjonalność platformy gwarantuje złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w
sposób uniemożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania,
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP ZOZ/DZ/13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup, montaż wraz z uruchomieniem agregatu wody lodowej celem zapewnienia wymaganych warunków pracy w salach zabiegowych Bloku Operacyjnego oraz Sali cięć cesarskich w Oddziale Neonatologicznym w/g formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42512300-1 - Układy HVAC

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli ten
wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza przypadkami przewidzianymi przez ustawę prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy:
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wartość podatku VAT oraz wartość brutto, wartość netto pozostaje stała przez cały czas trwania umowy,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
c) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
d) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
e) wystąpienia Siły wyższej – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
f) w zakresie wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania umowy w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
g) w zakresie zmian miejsca realizacji umowy, jeżeli zaistnieje taka konieczność. W przypadku, gdy zmiana miejsca będzie skutkować zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać to Zamawiającemu,
h) w przypadku okoliczności związanych z Covid-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę zaistnienia tych okoliczności oraz ich wpływu na realizację umowy,
i) w zakresie zmian przedmiotu dostawy i zastąpienia go produktem równoważnym lub wyższej jakości, w przypadku:
i. zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym czasowego wstrzymania produkcji, uniemożliwiającego dochowanie terminu realizacji umowy, pod warunkiem, że cena dostarczanego w zastępstwie produktu nie wpłynie na wynagrodzenie umowy, a Wykonawca wykaże, że produkt mający zostać dostarczony w zastępstwie jest równoważny lub wyższej jakości,
ii. wprowadzenia do obrotu przez producenta zmodyfikowanego / udoskonalonego produktu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na wynagrodzenie umowy,
iii. z powodów wynikających z potrzeby zapewnienia kompatybilności z rozwiązaniami funkcjonującymi u Zamawiającego, jeżeli brak zmiany może skutkować istotnymi niedogodnościami po stronie Zamawiającego,
iv. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
j) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania miejsca realizacji dostawy,
k) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych,
l) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty,
m) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,
n) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w umowie w formularzu asortymentowo-cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto umowy,
o) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy czy będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa: https://zozmyszkow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-28