Bosch

Przetarg

Zaprojektowanie i wykonanie dokument (...) Podniesienie standardu serwerowni i sieci LAN w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach projektu eCareMed.

27-07-2022, 09:32

Dane kontaktowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Bialska 104/118 ,42-200 Częstochowa
tel. 34 367 36 74
fax. 34 367 36 74
e-mail: szp@data.pl
http:// http://www.szpitalparkitka.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie dokument (...) Podniesienie standardu serwerowni i sieci LAN w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach projektu eCareMed.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001281053

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bialska 104/118

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 367 36 74

1.5.8.) Numer faksu: 34 367 36 74

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@data.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalparkitka.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie dokument (...) Podniesienie standardu serwerowni i sieci LAN w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w ramach projektu eCareMed.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4703d052-0d6a-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278782

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„ECAREMED – WDROŻENIE E-USŁUG W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” – wniosek nr WND-RPSL.02.01.00-24-06H6/19-004.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 ustawy pzp), za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem:
https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
3.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy przetargowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie przetargowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy przetargowej do konkretnego Wykonawcy.
4.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformie zakupowej:
http://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html przesłanych przez Zamawiającego gdyż system może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku niezaszyfrowanego, w niewłaściwej zakładce (np. jako treść pytań lub odwołania). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy przetargowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy przetargowej znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://szpitalparkitka.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html
https://szpitalparkitka.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210204.pdf
7.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, tel. 34/ 367 -30-00, e-mail: kancelariawszs@data.pl
2) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa - adres e-mail: iod@szpitalparkitka.com.pl, telefon: 34 367 37 55 *
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275 pkt. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą PZP”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji obowiązujących u Zamawiającego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących**;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ***;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ****;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: WSzS.DEZ.026.056.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlanej - w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Podniesienie standardu serwerowni i sieci LAN w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w ramach projektu eCareMed”.
2. W ramach projektu ,,eCareMed - Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” niezbędne jest dokonanie podniesienia standardu serwerowni głównej oraz zapasowej a także sieci LAN poprzez zaprojektowanie i wykonanie poniższego zakresu prac:
3. Zakres prac projektowych obejmuje:
a) sporządzenie projektów wykonawczych z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a następnie wykonanie robót na podstawie tych projektów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w przypadku uznania takiej konieczności przez organy administracji architektonicznej.
b) sprawdzenie założeń technicznych związanych z montażem urządzeń i instalacji,
c) przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym warunków wyjściowych do projektowania, które będą podstawą dalszych prac projektowych, w tym m.in. rozwiązania projektowe wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość i parametry techniczne przyjętych do użycia urządzeń i materiałów,
d) opracowanie dokumentacji projektowej w języku polskim i jej uzgodnienie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru.
4. W zakresie dokumentacji: zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującej:
1) projekt architektoniczno-budowlany (dla zakresu wykonania nowych ścian w obrębie serwerowni, innych prac budowlanych i wykończeniowych wynikających z zakresu Programu Funkcjonalno-Użytkowego) - egz. 2,
2) projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji- egz. 2,
3) projekt instalacji elektrycznej w tym niskoprądowej, sieci LAN, systemu dostępowego, monitoringu wizyjnego- egz. 2,
4) projekt instalacji przeciwpożarowej z włączeniem do istniejącej – egz. 2,
5) kosztorysy inwestorskie - egz. 2,
6) przedmiary robót - egz. 2,
7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - egz. 2,
8) uzyskanie niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców branżowych oraz pozwolenia na budowę
jeśli tego wymagają obowiązujące przepisy.
5. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) dostawa i instalacja klimatyzacji pracującej 24h/365 dla pomieszczeń ze sprzętem sieciowym bez wentylacji,
b) dostawa i instalacja klimatyzatorów do serwerowni głównej i zapasowej,
c) wykonanie systemu przeciwpożarowego gaszenia gazowego dla serwerowni głównej zapasowej,
d) wykonanie systemu rejestracji wejść i wyjść dla serwerowymi głównej, zapasowej oraz pomieszczeń IT w lokalizacji szpital przy ul. Bialskiej i PCK,
e) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego dla serwerowni głównej i zapasowej oraz wejść do nich,
f) modernizacji sieci LAN,
g) dostawy i instalacji szaf stojących 42 U dla urządzeń w punktach dystrybucyjnych,
h) Wykonawca uzyska i przygotuje niezbędne dokumenty (protokoły prób i badań, karty gwarancyjne, książki serwisowe, instrukcje obsługi i użytkowania w języku polskim) związanej z przekazaniem do użytkowania wybudowanych sieci, systemów i dostarczonych urządzeń,
i) Wykonawca zagwarantuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne oraz bezpłatne usługi serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7.Zamówienie realizowane w ramach projektu pn: „ECAREMED – WDROŻENIE E-USŁUG W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” – wniosek nr WND-RPSL.02.01.00-24-06H6/19-004.
8.Zgodnie z art. 310 ustawy pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Rozdziale 24 SWZ. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 9 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu spełnienia tego warunku musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a)minimum (1) osobą posiadającą uprawnienia projektowe i konstrukcyjne w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej i co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, będącą czynnym członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, co będzie udokumentowane aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
b) minimum (1) osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i co najmniej
5 letnie doświadczenie w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co będzie udokumentowane aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
c)minimum (1) osobą posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych i co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co będzie udokumentowane aktualną przynależnością do
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ;

2) Oświadczenia w zakresie wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ

3) Aktualnego na dzień złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawią o podstawie do dysponowania tymi osobami do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
1)Formularz Oferty - Załącznik Nr 1 do SWZ.
2)Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 2 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3)Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SWZ.
4)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 12 SWZ-
Załącznik Nr 4 do SWZ (jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.
5)Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) - Załącznik Nr 5 do SWZ.
6)Potwierdzenie wniesienia wadium.
7)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
8) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 7) powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9)Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt. 7) powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
10)Dokument o którym mowa w 9) powyżej winien być złożony wraz z ofertą, w sposób opisany w SWZ.
11)Zapisy pkt. 9) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
12)Zapisy pkt. 7) - 10) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
5)Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr mBANK o/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.
7)Wadium wnoszone w pieniądzu musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację, poprzez podanie znaku sprawy: WSzS.DEZ.26.056.2022.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt. 2 i 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa Rozdziale 10 ust. 3 pkt. 1)-4) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólników wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa Załącznik Nr 10 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://szpitalparkitka.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym ustawą pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy pzp na zasadach określonych do postępowań o wartości poniżej progów unijnych.
2.W postępowaniu mają również zastosowanie poniższe Rozporządzenia:
1)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r., poz. 2453);
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).