Przetarg

Dostawa i montaż zaprojektowanych instalacji: wentylacji i klimatyzacji w budynku "A" - Biuro oraz pozostałych budynkach administracyjnych Nadleśnictwa Kolumna - budynek "B" i "C".

30-12-2022, 13:36

Dane kontaktowe

Nadleśnictwo Kolumna
Leśników Polskich 1c ,98-100 Łask
e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl
http:// https://kolumna.lodz.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż zaprojektowanych instalacji: wentylacji i klimatyzacji w budynku "A" - Biuro oraz pozostałych budynkach administracyjnych Nadleśnictwa Kolumna - budynek "B" i "C".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Kolumna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730020960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśników Polskich 1c

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kolumna@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kolumna.lodz.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż zaprojektowanych instalacji: wentylacji i klimatyzacji w budynku "A" - Biuro oraz pozostałych budynkach administracyjnych Nadleśnictwa Kolumna - budynek "B" i "C".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c610f222-7f6f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526320

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00187878/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Instalacja systemu klimatyzacji w biurze n-ctwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c610f222-7f6f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ocds-148610-c610f222-7f6f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”
Pozostałe zapisy dostępne w dziale XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zaprojektowanych instalacji: wentylacji i klimatyzacji w budynku "A" - Biuro oraz pozostałych budynkach administracyjnych Nadleśnictwa Kolumna - budynek "B" i "C". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2a – 2f do SWZ Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiar.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717000-1 - Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał zamówienie na dostawę wraz z montażem, co najmniej jednej, kompleksowej instalacji wentylacji i klimatyzacji lub klimatyzacji o wartości nie niższej niż 100.000,00 zł brutto. - Załącznik nr 6 do SWZ
UWAGA:
Zamawiający informuje, iż do oceny spełniania niniejszego warunku będzie brał również pod uwagę zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia, zgodne z opisem zamieszczonym w lit. a), które zostały wykonane w formule robót budowlanych oraz w formule dostaw z montażem. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez
NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia precyzuje w § 14 załącznik nr 3 do SWZ - (projekt umowy). ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana umowy może nastąpić na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. oraz na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 punkty: 2, 3, 4 i w art. 455 ust. 2 tej ustawy.
3. Oprócz zmian przewidzianych w niniejszej umowie , na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia dostawy z usługą montażu i robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy,
2) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,
3) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, ,skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,
4) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, któremu to zdarzeniu jak i jego następstwom nie można zapobiec. Istotna jest zależność między wystąpieniem siły wyższej a jej wpływem na wykonanie zamówienia określonego niniejszą umową, co Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu na piśmie,
5) wystąpienia zmian w przepisach prawa, mających wpływ na termin realizacji umowy,
6) wystąpienia w niniejszej umowie oczywistych omyłek pisarskich,
7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia problemów w zakresie terminowej realizacji umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany w sposobie realizacji zamówienia polegającą na: zmianie osób, podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych.
5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w § 14, oraz w art. 455 ustawy Pzp termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego.
6. Ponadto, w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID- 19 wpływają na nienależyte wykonanie umowy, zmiana umowy może nastąpić na podstawie art. 15r ustawy COVID-19.
7. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
8. Istotna zmiana umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:
w związku z małą ilością znaków w formularzu do umieszczenia wszystkich zapisów pełny zapis znajduje się w załączniku nr 3 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-09

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.