Przetarg

(DFP.271.190.2022.BM) Dostawa filtrów do klimatyzacji.

02-01-2023, 11:58

Dane kontaktowe

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
ul. Mikołaja Kopernika 36,31-501 Kraków
e-mail: bmusial@su.krakow.pl
http:// https://www.su.krakow.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
(DFP.271.190.2022.BM) Dostawa filtrów do klimatyzacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288685

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 36

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-501

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bmusial@su.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.su.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(DFP.271.190.2022.BM) Dostawa filtrów do klimatyzacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0977045-8a73-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00001666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522027/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Materiały do klimatyzacji.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania, zmiany i wycofania ofert, oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
9. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w
komunikacji elektronicznej znajdują się w pkt. 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zawiera załącznik do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zawiera załącznik do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DFP.271.190.2022.BM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 460000,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 190865,60 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. F7_490x592x400 6k glass ramka ocynk 25mm - 24 szt
2. F7_287x287x600 4k ramka ocynk 25mm - 50 szt
3. F7_592x592x600 8k ramka ocynk 25mm - 840 szt
4. F7_490x592x600 6k ramka ocynk 25mm - 80 szt
5. F7_592x287x600 8k ramka ocynk 25mm - 350 szt
6. F7_592x390x600 8k ramka ocynk 25mm - 12 szt
7. F7_592x400x600 6k ramka ocynk 25mm - 3 szt
8. F7_880x287x600 10k ramka ocynk 25mm - 2 szt
9. F9_287x287x600 4k glass ramka ocynk 25mm - 25 szt
10. F9_592x287x600 8k glass ramka ocynk 25mm - 100 szt
11. F9_592x490x600 8k glass ramka ocynk 25mm - 10 szt
12. F9_592x592x600 8k glass ramka ocynk 25mm - 120 szt
13. G4_712x302x50 filtr kasetowy ramka ocynk - 2 szt
14. G4_800x592x100 filtr kasetowy ramka ocynk - 4 szt
15. G4_490x592x100 filtr kasetowy ramka ocynk - 6 szt
16. G4_592x287x100 filtr kasetowy ramka ocynk - 2 szt
17. G4_592x592x100 filtr kasetowy ramka ocynk - 4 szt
18. G4_287x592x300 3k ramka ocynk 25mm - 12 szt
19. G4_795x580x200 8k ramka ocynk 25mm - 3 szt
20. G4_592x335x150 6k ramka ocynk 25mm - 3 szt
21. G4_592x400x150 6k ramka ocynk 25mm - 3 szt
22. G4_428x287x300 4k ramka ocynk 25mm - 12 szt
23. G4_450x335x150 5k ramka ocynk 25mm - 6 szt
24. G4_490x592x300 5k ramka ocynk 25mm - 6 szt
25. G4_592x287x300 6k ramka ocynk 25mm - 6 szt
26. G4_592x390x300 6k ramka ocynk 25mm - 9 szt
27. G4_592x592x300 6k ramka ocynk 25mm - 6 szt
28. mata filtracyjna G4_990x1195 biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g - 100 szt
29. mata filtracyjna G4_990x390 biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g - 100 szt
30. F8_490x592x600 6k glass ramka ocynk 25mm - 10 szt
31. F8_520x485x600 7k glass ramka ocynk 25mm - 8 szt
32. F8_287x287x600 4k glass ramka ocynk 25mm - 15 szt
33. F8_287x592x600 4k glass ramka ocynk 25mm - 50 szt
34. F8_400x400x500 4k glass ramka ocynk 25mm - 8 szt
35. F8_392x372x600 4k glass ramka ocynk 25mm - 3 szt
36. F8_245x940x400 3k ram.50 glass ramka ocynk 50mm - 16 szt
37. F8_592x592x600 8k glass ramka ocynk 25mm - 50 szt
38. F8_600x940x400 8k ram.50 glass ramka ocynk 50mm - 8 szt
39. M5_640x700x50 filtr kasetowy ramka ocynk - 12 szt
40. M5_287x287x400 3k ramka ocynk 25mm - 80 szt
41. M5_287x287x600 3k ramka ocynk 25mm - 40 szt
42. M5_287x592x600 3k ramka ocynk 25mm - 88 szt
43. M5_392x372x400 4k ramka ocynk 25mm - 12 szt
44. M5_392x372x600 4k ramka ocynk 25mm - 3 szt
45. M5_450x335x600 4k ramka ocynk 25mm - 2 szt
46. M5_499x298x300 5k ramka ocynk 25mm - 3 szt
47. M5_520x485x200 5k ramka ocynk 25mm - 6 szt
48. M5_592x592x400 6k ramka ocynk 25mm - 1050 szt
49. M5_592x592x600 6k ramka ocynk 25mm - 400 szt
50. M5_600x940x400 6k ram.50 ramka ocynk 50mm - 20 szt
51. M5_400x400x500 4k ramka ocynk 25mm - 32 szt
52. M5_740x940x400 8k ram.50 ramka ocynk 50mm - 20 szt
53. M5_860x360x500 8k ramka ocynk 25mm - 9 szt
54. M5_592x287x600 6k ramka ocynk 25mm - 150 szt
55. M5_592x490x400 6k ramka ocynk 25mm - 70 szt
56. M5_592x490x600 6k ramka ocynk 25mm - 4 szt
57. mata filtracyjna G4_200x600 biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g - 4 szt
58. mata filtracyjna G4_600x600 biała, grubość min.10mm, gramatura min.150g - 4 szt
59. G4_280x445x25 ramka ocynk 25mm - 8 szt
60. F9_287x490x360 3k ramka ocynk 25mm - 5 szt
61. F9_592x490x360 6k ramka ocynk 25mm - 5 szt
62. F9_610x610x78 przepust. Min 3250 m3/h uszczelka po stronie czystej do posiadanej przez Zamawiajacego centrali WEISS - 8 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 42514310-8 - Filtry powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane według kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zgodnie z art. 274 ust. 4 ustawy Zamawiający nie wezwie do złożenia powyższego dokumentu o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.2.3. SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacje techniczne, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikających z załącznika 1a do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacje techniczne, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których pozycji (wynikających z załącznika 1a do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty przekazywanej w postaci elektronicznej należy dołączyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej, opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności:
1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, w postaci elektronicznej opatrzonej przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
4.1. dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.2. dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły zostały zawarte w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły zawarte zostały we wzorze umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow w sposób określony w pkt. 11 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-08

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.