Przetarg

„Budowa kompleksu dwóch mrożni regałowych na poziomie -1 budynku „E” w obiekcie RCKiK w Katowicach”

11-01-2023, 10:00

Dane kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Raciborska 15,40-074 Katowice
e-mail: zam_publ@rckik-katowice.pl
http:// www.rckik-katowice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kompleksu dwóch mrożni regałowych na poziomie -1 budynku „E”
w obiekcie RCKiK w Katowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 15

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publ@rckik-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kompleksu dwóch mrożni regałowych na poziomie -1 budynku „E”
w obiekcie RCKiK w Katowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f6691ad-90da-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00022073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00085933/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa mroźni regałowej w budynku E w RCKiK w Katowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zam_publ@rckik-katowice.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl
3) Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa kompleksu dwóch mrożni regałowych na poziomie -1 budynku „E” w obiekcie RCKiK w Katowicach”

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513290-4 - Przemysłowe urządzenia chłodnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1).sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł
2) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca powinien dysponować:
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń (wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień).
Osoba ta powinna i posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w w/w zakresie.
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, oraz posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień),
Osoba ta powinna posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w w/w zakresie.
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać
samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, oraz posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień),
Osoba ta powinna posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w w/w zakresie.
- co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, mogącą wykonywać
samodzielne funkcje nadzoru technicznego w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności hydraulicznej, oraz posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,(wydane przez podmiot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww. uprawnień),
Osoba ta powinna posiadać co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w w/w zakresie.
b) posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia, tj:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną (1) robotę polegającą na realizacji budowy mroźni/mroźni regałowych o wartości minimum 800 000,00 zł brutto. Należy załączyć dowody, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
Pod pojęciem wykonanej roboty budowlanej należy rozumieć zamówienie - zrealizowane
tj. zakończone przez Wykonawcę (umowa została zrealizowana).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 32 640,00 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr konta 48 1130 1091 0003 9111 3690 0001, z dopiskiem: „Wadium – nr postępowania ZP / TP / 01 / 2023”
   UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:      
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy.
3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego §, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy między innymi w zakresie:
1) Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy;
2) Wystąpienia konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 5 niniejszego ustępu oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) Obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 spowodowanego obniżeniem ceny materiałów i sprzętu lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) Zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji gdyby wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 z uwagi na:
a. konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
b. konieczność usunięcia błędów w dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej,
c. konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac,
d. siłę wyższą (w tym awaria systemów zasilania obiektu w media, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, pożar, zalanie),
e. wystąpienia przeszkód zależnych od Zamawiającego.
5) Wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy, a jeżeli te zmiany spowodują konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy – również obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu nie może wykraczać poza określenie przedmiotu umowy zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), ze względu na:
a. przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnej propozycji zmian, które w razie ich przyjęcia: przyspieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub utrzymanie robót, poprawią sprawność lub zwiększą wartość ukończonych robót, w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego,
b. wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy;
c. wystąpienie konieczności zmiany zakresu umowy w sytuacji zmiany technologii prowadzenia prac, ujawnionego w trakcie realizacji umowy, który odbiega od stanu założonego w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia;
d. zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
e. zastąpienie sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
f. zmianę zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę;
6) Obniżenia wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do wykonania w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach.
7) Zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://rckik-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.